ALLMÄN INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET

Du som kommer direkt från grundskolan och du som är inskriven på Introduktionsprogram kan göra din ansökan på webben. Användaruppgifter får du av skolans studie- och yrkesvägledare. Spara ditt lösenord på ett säkert ställe, eftersom du behöver det under hela antagningsprocessen (jan-aug).
Skolverkets Utbildningsguide om svensk gymnasieskola på olika språk: Skolverket

Övriga sökande skall insända:
ansökan
– nyutfärdat personbevis (ej äldre än en månad) OBS!
– bevittnad kopia av skolbetyg
Ansökningsblanketter finns på denna hemsida. Rangordna utbildningarna som du söker i den ordning du önskar dem.

Skyddad identitet

Du som har skyddad identitet (enligt Skatteverket) söker inte via webben. Du gör din ansökan på pappersblankett som sen skickas till Gymnasieantagningen. Du kommer inte att kunna se ditt resultat på webben utan antagningsbesked skickas till Skatteverket, SYV eller annan adress som du uppger.

VAR LÄMNAS ANSÖKAN?

Du som går i skolan lämnar din ansökan till skolans studie och yrkesvägledare.
Övriga sökande i Dalarna och Gävleborg sänder sin ansökan till nedanstående adress oavsett på vilken ort i landet utbildningen anordnas:
Dalarnas Kommunförbund
Gymnasieantagningen
Sturegatan 30
791 51 Falun

Sista ansökningsdag är den 9 februari 2024 för gymnasieprogrammen.

ANTAGNING OCH SEKRETESS

Ansökningshandlingar och bilagor, som inlämnats till Gymnasieantagningen, är alltid offentliga.

 

NÄR och HUR MEDDELAS ANTAGNING?

Ditt preliminära besked visas på Dexter i mitten av april.

Slutligt besked om antagning visas på Dexter den 1 juli 2024. Du måste logga in och registrera ditt svar före kl. 16:00 den 26 juli. Det är viktigt att du tänker igenom ditt svar då det ligger till grund för den maskinella reservantagningen i augusti.

2 augusti visas resultatet från den maskinella reservantagningen, då det svar du lämnat under juli hanteras. Har du svarat att du vill stå kvar som reserv till högre val kommer du att prövas i denna antagning. Det innebär att du eventuellt kommer få en plats på ett högrehandsval och tidigare antagning är inte aktuell. De som också prövas vid reservantagningen är de som har kompletterat med nytt betyg samt sena ändringsval. Du som får en ny plats måste logga in igen och svara under svarsperioden senast 9 augusti.
Är du efter 2 augusti reservplacerad är det viktigt att du har uppgivit rätt kontaktuppgifter samt är nåbar. Vi söker dig i tre dagar, sedan går vi vidare i kön. När skolan har startat söker vi dig endast en dag.
Om du känner dig osäker på hur svarshanteringen i juli och augusti fungerar, tala i första hand med din studie- och yrkesvägledare eller hör av dig till Gymnasieantagningen.

Har du fått slutbesked från andra antagningskanslier ska du även svara dem.

 

svara på ditt antagningsbesked

- Du kan bara bli antagen till en utbildning.

- Alla som har fått en gymnasieplats ska svara!

- Vid reservantagningen prövas du till utbildningar som du står som reserv till.

-Svarar du inte på ditt antagningsbesked ses det som att du tackar JA till din plats, och vill stå kvar som reserv till högre val. Det är viktigt att du svarar då mottagande gymnasieskola informeras om nya elever.

 

DITT BETYGSMERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för dina 16 bästa betyg (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Du som läst ett modernt språk som språkval, kan tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Det 17:e betyget får inte vara betyg i ett extra språk inom elevens val eller betyg i modersmål.
Vissa estetiska program kan ha färdighetsprov där du kan få provpoäng, dessa läggs ihop med ditt meritvärde.
Om ett urval måste ske mellan de som har samma meritvärde, ges företräde till den som har valet högst prioriterat.
Länk till Skolverket där du kan räkna ut ditt meritvärde: Utbildningsguiden

DIN BEHÖRIGHET

För samtliga nationella program ska du ha minst betyget godkänd i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk i slutbetyget.
– För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + fem ämnen, dvs åtta ämnen.
– För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + nio ämnen dvs tolv ämnen.
– För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
– För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
– För estetiska programmet gäller nio valfria ämnen utöver de tre ovan nämnda.
Du som sökande ska inte tidigare genomgått ett nationellt program/motsvarande i gymnasieskolan. Din utbildning måste påbörjas senast det år du fyller 19 år.
Riskerar du att vara obehörig vid den slutliga antagningen bör du söka/lämna intresseanmälan till ett introduktionsprogram. Din studie- och yrkesvägledare kan informera dig om de behörigheter som gäller för respektive introduktionsprogram i din hemkommun.

DISPENS FÖR ENGELSKA

Dispens kan bara sökas för nationella program och det krävs att du i övrigt uppfyller behörighetskraven för sökt utbildning.
I skollagens bestämmelse om dispens anges två villkor för att kunna få dispens:
- Du har inte erbjudits undervisning i engelska under en betydande del av din grundskoletid.

- Du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Att beviljas dispens i engelska innebär att eleven får undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen till gymnasiet, inte för kommande gymnasiestudier.
Eleven läser både grundskoleengelska och engelska på gymnasienivå under gymnasietiden.
Det är önskvärt att ansökan för dispens medföljer ansökningshandlingen i februari, dock senast i slutet av maj.

FRI KVOT

– Du som åberopar särskilda skäl att särbehandlas i antagningen kommer att prövas i fri kvot. För att bli antagen i fri kvot krävs att du uppfyller behörighetskraven för sökt utbildning.
– Sökande med utländska betyg måste vara behörig i SV/SVA motsvarande sista åk i grundskolan samt ha den särskilda behörigheten som gäller för sökt program. Sökande ansvarar för översättning av utländska betyg.
Det är önskvärt att frikvotsansökan medföljer ansökningshandlingen i februari, dock senast i slutet av maj.

SKA DU FLYTTA?

Planerar du att flytta, lämnar du den uppgiften tillsammans med ansökningshandlingen. Sker beslut om flytt senare, lämnar du besked till Gymnasieantagningen snarast möjligt.
Om du flyttar inom eller till Dalarna och Gävleborgs län, rekommenderar vi att du är folkbokförd i din nya kommun före midsommar. Din aktuella folkbokföring avgör på vilket sätt du kommer att prövas mot dina val.
Om du blir folkbokförd efter midsommar får du vänta till reservantagningen i början av augusti innan du kan prövas mot dina val i nya kommunen.
Om du tänker flytta från Dalarna/Gävleborgs län, tar du kontakt med berörd Gymnasieantagning då andra tider kan gälla där.
När du blivit folkbokförd i ny kommun beställer du ett personbevis hos Folkbokföringen som gäller studier. Detta ska du sen skicka till Gymnasieantagningen.

IDROTTSELEV

Är du sökande till riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG) ska ett intyg utfärdas om att du är uttagen av specialidrottsförbundet. Intyget ska lämnas med ansökningshandlingen. Kommer intyget senare ska du snarast möjligt skicka det till Gymnasieantagningen.
När det gäller nationell idrottsutbildning (NIU) krävs det att du är uttagen av specialidrottsförbundet. Du blir mottagen i första hand om det finns ett avtal mellan din hemkommun och anordnande kommun. I annat fall blir du mottagen i mån av plats (frisökare). Får du en frisöksplats, har du inte rätt till inackorderingsstöd.

pROV - ESTETISKA PROGRAMMET:

Följande utbildningar  tillämpar prov:
– Estetiska programmet i Falun (ESDAN, ESMUS, ESTEA)
– Estetiska programmet i Mora
– Estetiska programmet i Bollnäs
– Estetiska programmet i Gävle (ESMUS)
– Musikkonservatoriet, Falun
– Rytmus, Borlänge

ELEV FRÅN ANNAT LAND

– Nordiska sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den sökta utbildningen i 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800) med undantag av kravet på godkänt betyg i svenska.
– Ungdom under 18 år som är bosatt i utlandet hos sina vårdnadshavare ska likställas med sökande från den kommun där den sökta utbildningen anordnas, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. SFS: 12 kap. 5 § (2010:2039).
– Övriga utländska sökande än vad som nämnts ovan tas emot i gymnasieskolan om: 1. den sökande uppfyller behörighetskraven för utbildningen 2. det finns plats på den sökta utbildningen. SFS: 12 kap. 11§ (2010:2039).
– Asylsökande som är under 18 år jämställs i behörighetshänseende med sökande bosatta i Sverige. För asylsökande gäller alltså samtliga behörighetskrav. Observera att eleven inte får ha fyllt 18 år innan dagen skolan börjar. (skollagen 29 kap.3 §)

Mer info till dig som inte är folkbokförd i Sverige 

VAL AV UTBILDNINGSORT

– Erbjuds inte önskad utbildning på de nationella programmen, varken i din hemkommun eller genom samverkan med annan kommun, har du rätt att själv välja vart du vill gå.
– Erbjuds önskad utbildning i din hemkommun eller genom samverkansavtal måste du bifoga skäl till varför du väljer att söka utanför ditt upptagningsområde, mottagande kommun prövar dina skäl. Bifogas inga skäl placeras du i frisöksgruppen. Får du en frisöksplats, har du inte rätt till inackorderingsstöd.

ÖVERKLAGANDE

Du kan överklaga:
– om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun
– behörighet
Du kan däremot inte överklaga:
– beslut om antagning till gymnasieskolan
– mottagande till viss inriktning i högre årskurs
– dispens i engelska
Överklagandet skickas, när det gäller studier till annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.

ÄNDRINGSVAL

Efter den preliminära antagningen som sker i mitten av april finns möjlighet att lägga till, ta bort eller ändra dina val fram till början av maj.
Estetiska program som använder sig av prov, kan ibland bara ha ett provtillfälle. Här innebär ett ändringsval till estetiska programmet att du endast kan söka på ditt meritvärde.
Det viktigt att valen prioriteras i önskad ordning, eftersom du försvinner från ett lägre val om du blivit antagen till ett högre.

BOSTAD PÅ STUDIEORTEN?

Naturbruksskolorna kan ha internat med kost och logi. Uppgifter om inackorderingsavgifter m.m. lämnas av respektive skola. Finns inte elevhem eller internat måste du själv skaffa bostad. Kontakta gymnasieskolan som eventuellt kan ge dig tips om vart du ska vända dig.