ALLMÄN INFORMATION TILL SÖKANDE

Du som kommer direkt från grundskolan kan göra din ansökan på webben. Där finns det också möjlighet för dig som är inskriven på IM-program att göra din ansökan. Användarnamn och lösenord tillhandahålls av skolans syv. Det är viktigt att du granskar dina uppgifter på webben. Din ansökan ska skrivas ut, undertecknas och lämnas till syv på din skola.
Övriga sökande skall insända:
– ansökan
– nyutfärdat personbevis (ej äldre än en månad) OBS!
– bevittnad kopia av skolbetyg
Ansökningsblanketter finns på denna hemsida. Endast en ansökan lämnas även om du söker flera utbildningar. Rangordna utbildningarna som du söker i den ordning du önskar dem.

HANDLINGAR SOM SKA BIFOGAS ANSÖKAN

Du som önskar åberopa särskilda skäl ska bifoga dessa med ansökan. (Kan man inte bifoga dessa skäl vid söktillfället ska de lämnas in så snart som möjligt).

Utbildningar som tillämpar prov:
– Estetiska programmet i Falun
– Estetiska programmet i Mora
– Estetiska programmet i Bollnäs
– Estetiska programmet i Söderhamn
– Estetiska programmet i Gävle
– Hantverksprogrammet, frisör, Falu kommun
– Hantverksprogrammet, frisör, lärling, Praktiska Falun
– Musikkonservatoriet, Falun
– Rytmus, Borlänge

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2020 för gymnasieprogrammen.

VAR LÄMNAS ANSÖKAN?

Du som går i skolan lämnar din ansökan till skolans studievägledare.
Övriga sökande i Dalarna och Gävleborg sänder sin ansökan till nedanstående adress oavsett på vilken ort i landet utbildningen anordnas:
Dalarnas Kommunförbund
Gymnasieantagningen
Myntgatan 2
791 51 Falun

ANTAGNING OCH SEKRETESS

Ansökningshandlingar och bilagor, som inlämnats till Gymnasieantagningen, är alltid offentliga.

NÄR MEDDELAS ANTAGNING?

Ditt preliminära besked visas på vår webb i mitten av april.
Slutligt besked om antagning visas på vår webb den 1 juli 2020.
Senast 24 juli kl 16.00 ska du svara på webben.
Om du är reservplacerad är det viktigt att vi kan få tag på dig om det blir ledig plats. Vi söker elev i tre dagar, sedan går platsen till nästa som är placerad i kön.
Det är viktigt att du spar ditt lösenord på ett säkert ställe, då du behöver det under hela antagningsprocessen. Har du fått slutbesked från andra antagningskanslier så ska du även svara till dem, vilken utbildning du väljer att gå.

DITT BETYGSMERITVÄRDE

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för dina 16 bästa betyg (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0). Du som läst ett modernt språk som språkval, kan tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Det 17:e betyget får inte vara betyg i ett extra språk inom elevens val eller betyg i modersmål.
Vid ansökan till estetiska programmet kan hänsyn tas till färdighetsprov.
Då ett urval måste ske mellan de som har samma meritvärde, ges företräde till den som har valet högst prioriterat innan slumpen måste tillgripas. (Lokala olikheter kan förekomma).

DIN BEHÖRIGHET

För samtliga nationella program ska du ha minst betyget godkänd i engelska, matematik, svenska/svenska som andra språk i slutbetyget.
– För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + fem ämnen, dvs åtta ämnen.
– För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i tre (se ovan) + nio ämnen dvs tolv ämnen.
– För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
– För naturvetenskaps- och teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
– För estetiska programmet gäller nio valfria ämnen utöver de tre ovan nämnda.
Du som sökande ska inte tidigare genomgått ett nationellt program/motsvarande i gymnasieskolan. Din utbildning måste också påbörjas senast det år du fyller 19 år.
Riskerar du att vara obehörig vid den slutliga antagningen bör du söka/lämna intresseanmälan till ett introduktionsprogram. Din studie- och yrkesvägledare kan informera dig om de behörigheter som gäller för respektive introduktionsprogram i din kommun.

DISPENS FÖR ENGELSKA

I skollagens bestämmelse om dispens anges två villkor för att kunna få dispens. För det första ska du inte ha erbjudits undervisning i engelska under en betydande del av din grundskoletid. (I propositionen om en ny skollag anges att detta kan vara en person som nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning). Det andra villkoret som ställs för en dispens är att du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det  sökta programmet. Dispens kan bara sökas för nationella program.
Det är önskvärt att ansökan för dispens medföljer ansökningshandlingen i februari, dock senast i slutet av maj.

FRI KVOT

– Du som åberopar särskilda skäl att särbehandlas i antagningen kommer att prövas i fri kvot. För att bli antagen i fri kvot krävs att du uppfyller behörighetskraven för sökt utbildning.
– Sökande med utländska betyg måste vara behörig i SV/SVA motsvarande sista åk i grundskolan samt ha den särskilda behörigheten som gäller för sökt program. Sökande ansvarar för översättning av utländska betyg.
Det är önskvärt att frikvotsansökan medföljer ansökningshandlingen i februari, dock senast i slutet av maj.

SKA DU FLYTTA?

Planerar du att flytta, lämnar du den uppgiften tillsammans med ansökningshandlingen. Sker beslut om flytt senare, lämnar du besked till Gymnasieantagningen så att avisering till din nya hemkommun kan ske snarast möjligt. Har du inte flyttat före slutantagningen avgör ditt antagningsbesked vilken utbildning du bör erbjudas i din nya hemkommun. Är det så att du inte kommit in på något av dina val rangordnas dessa efter ditt meritvärde på nya orten.
När du blivit folkbokförd på den nya orten beställer du ett personbevis som gäller studier. Detta ska du sen skicka till Gymnasieantagningen.

IDROTTSELEV

Är du sökande till riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG) ska ett intyg utfärdas om att du är uttagen av specialidrottsförbundet. Intyget ska medfölja ansökningshandlingen. Kommer intyget senare ska du snarast möjligt skicka det till Gymnasieantagningen. Först då kan du bli mottagen i första hand under förutsättning att du är behörig och ditt meritvärde är tillräckligt för sökt program.
När det gäller nationell idrottsutbildning (NIU) krävs det att du är uttagen av specialidrottsförbundet. Du blir mottagen i första hand om det finns ett avtal mellan din hemkommun och anordnande kommun. I annat fall blir du mottagen i mån av plats (frisökare).

ELEV FRÅN ANNAT LAND

– Nordiska sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den sökta utbildningen i 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800) med undantag av kravet på godkänt betyg i svenska.
– Ungdom under 18 år som är bosatt i utlandet hos sina vårdnadshavare ska likställas med sökande från den kommun där den sökta utbildningen anordnas, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. SFS: 12 kap. 5 § (2010:2039).
– Övriga utländska sökande än vad som nämnts ovan tas emot i gymnasieskolan om: 1. den sökande uppfyller behörighetskraven för utbildningen 2. det finns plats på den sökta utbildningen. SFS: 12 kap. 11§ (2010:2039).
– Asylsökande som är under 18 år jämställs i behörighetshänseende med sökande bosatta i Sverige. För asylsökande gäller alltså samtliga behörighetskrav. Observera att eleven inte får ha fyllt 18 år innan dagen skolan börjar. (skollagen 29 kap.3 §)

VAL AV UTBILDNINGSORT

– Erbjuds inte önskad utbildning på de nationella programmen, varken i din hemkommun eller genom samverkan med annan kommun, har du rätt att själv välja sökort för utbildningen.
– Erbjuds önskad utbildning i din hemkommun eller genom samverkansavtal måste du bifoga skäl till varför du istället väljer att söka utanför ditt upptagningsområde. Bifogas inga skäl placeras du i frisöksgruppen.

VAD ÄR FRISÖKNING?

Frisökning innebär en utökad möjlighet att genomgå gymnasieutbildning i en annan kommun på samma utbildning som erbjuds i hemkommunen eller i dess samverkansområde. Det gäller bara i mån av plats sedan alla elever med rätt till förstahandsmottagning antagits. Frisökning kan bara göras till nationella program med nationellt fastställda inriktningar.
Får du en frisöksplats, har du inte rätt till inackorderingsstöd.

ÖVERKLAGANDE

Du kan överklaga:
– om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun
– behörighet
Du kan däremot inte överklaga:
– beslut om antagning till gymnasieskolan
– mottagande till viss inriktning i högre årskurs
– dispens i engelska
Överklagandet skickas, när det gäller studier till annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.

ÄNDRINGSVAL

Efter den preliminära antagningen som sker i mitten av april finns i de flesta fall möjlighet att lägga till, ta bort eller ändra dina val fram till mitten av maj. Varje gymnasiekommun beslutar om ändringsval ska kunna göras till de egna utbildningarna. I Dalarna och Gävleborg tillämpas ändringsval.
Estetiska program som använder sig av prov, kan ibland bara ha ett provtillfälle. Här innebär ett ändringsval till estetiska programmet att du endast kan söka på ditt meritvärde.
Det viktigt att valen prioriteras i önskad ordning, eftersom du försvinner från ett lägre val om du blivit antagen till ett högre.

BOSTAD PÅ STUDIEORTEN?

Naturbruksskolorna kan ha internat med kost och logi. Uppgifter om inackordering- avgifter m.m. lämnas av skolans studievägledare eller på respektive skola. Finns inte elevhem eller internat på skolorten  måste du själv skaffa bostad. Kontakta gärna skolan som eventuellt kan ge dig tips om vart du ska vända dig.