Du som kommer direkt från grundsärskolan kan göra din ansökan på webben. Användarnamn och lösenord får du av skolans studievägledare/kontaktperson. Det är viktigt att du granskar dina uppgifter på webben. Din ansökan ska skrivas ut, undertecknas och lämnas till studievägledare/kontaktperson på din skola.
Du måste också bifoga denna bilaga om samtycke när du gör din ansökan på webben : bilaga

Du kan också fylla i en pappersansökan och lämna till studievägledare/kontaktperson på din skola. Ansökningsblankett/pappersansökan finns på denna hemsida.

Endast en ansökan lämnas även om du söker flera utbildningar. Rangordna utbildningarna som du söker i den ordning du önskar dem.

Utredningar ska inte skickas med ansökan. Dessa ska skickas direkt till gymnasiesärskolan dit du söker.

Vi administrerar antagning till följande gymnasiesärskolor i Dalarna och Gästrikland: Ljungbergsgymnasiet (Borlänge), Falu Gymnasiesärskola, Leksands gymnasiesärskola, Mora gymnasiesärskolaStiernhööks särgymnasium (Rättvik), VBU särgymnasium (Ludvika/Smedjebacken), Gymnasiesärskolan Bessemerskolan (Sandviken)Gymnasiesärskolan Polhemsskolan (Gävle).

Handlingar som ska bifogas ansökan
Du som söker till en skola som din hemkommun inte har samverkan med, ska bifoga skäl till varför du söker dit.

Sista ansökningsdag är den 12 februari 2021.

Var lämnas ansökan?

Du som går i grundsärskolan lämnar din ansökan till skolans studievägledare/kontaktperson.

Antagning och sekretess

Ansökningshandlingar och bilagor, som inlämnats till Gymnasieantagningen, är alltid offentliga.

När meddelas antagning?

Mottagande skola kanske meddelar dig muntligt redan under våren. Besked från oss kommer under juni/juli månad beroende på när din mottagande skola vill att besked ska lämnas.

Din behörighet

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som tillhör målgruppen för särskolan. Det är din hemkommun som avgör om du tillhör målgruppen.

Boende (gäller val till Borlänge och Rättvik)

Vid behov av bostad med särskild service enl § 9:8 LSS, ska du kontakta hemkommunens LSS-handläggare.

Ska du flytta?

Planerar du och din familj på att flytta, lämnar du den uppgiften tillsammans med ansökningshandlingen. Sker beslut om flytt senare, lämnar du besked till Gymnasieantagningen så att vi kan meddela din nya hemkommun snarast möjligt. När du/ni blivit folkbokförda på den nya orten skickar du ett personbevis till Gymnasieantagningen.

Idrottselev

Är du sökande till riksrekryterande idrottsgymnasium (RIG) ska ett intyg utfärdas om att du är uttagen av specialidrottsförbundet. Intyget ska medfölja ansökningshandlingen. I vissa fall kommer intyget senare, men ska snarast möjligt skickas till Gymnasieantagningen.

Elev från annat land

– Någon rätt för nordiska sökande att tas emot i gymnasiesärskolan föreligger inte.
– Ungdom under 18 år som är bosatt i utlandet hos sina vårdnadshavare ska likställas med sökande från den kommun där den sökta utbildningen anordnas, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. SFS: 12 kap. 5 § (2010:2039).
– Asylsökande som är under 18 år jämställs i behörighetshänseende med sökande bosatta i Sverige. Observera att eleven inte får ha fyllt 18 år innan dagen skolan börjar. (skollagen 29 kap.3 §)

Val av utbildningsort

Du blir förstahandsmottagen till de nationella program som erbjuds i din hemkommun*. Om något eller några av de nationella programmen inte erbjuds i din hemkommun, så blir du förstahandsmottagen till detta program i den sökta kommunen. Förstahandsmottagande innebär att du och övriga förstahandsmottagna till sökt utbildning ska hanteras i första hand vid beslut om antagning. Förstahandsmottagande innebär inte att du garanteras att bli antagen till sökt utbildning. Det är den ansvariga för utbildningen som fattar beslut om antagning.
* Hemkommun kan även vara samverkanskommuner = kommuner som din hemkommun har avtal med.

Andrahandsmottagande (frisök) Om du söker ett nationellt program som erbjuds i din hemkommun, då blir du andrahandsmottagen till denna utbildning i den kommunen. Du kan bli antagen till detta program först i mån av ledig plats (frisök). Frisök innebär en utökad möjlighet att genomgå gymnasieutbildning i en annan kommun på samma utbildning som erbjuds i hemkommunen eller i dess samverkansområde. Men det gäller bara i mån av plats, sedan alla elever med rätt till förstahandsmottagning antagits. Frisök kan bara göras till nationella program med nationellt fastställda inriktningar. Får du en frisöksplats, har du inte rätt till inackorderingsstöd.

Ändringsval

Efter den preliminära antagningen som sker i mitten av april finns i de flesta fall möjlighet att lägga till, ta bort eller ändra dina val fram till början av maj. Varje gymnasiekommun beslutar om ändringsval ska kunna göras till de egna utbildningarna. I Dalarna tillämpas ändringsval. Eftersom du försvinner från ett lägre val, om antagning skett till ett högre, är det viktigt att valen prioriteras i önskad ordning.

Överklagande Du kan överklaga: – tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enl 18 kap. 5 eller 7 § – beslut om mottagande i gymnasiesärskolan Du kan däremot inte överklaga: – beslut om antagning till gymnasiesärskolan Överklagandet skickas, när det gäller studier till annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. Kommunen kan ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.